Giften en sponsoring

PCI-Gouda beheert een bescheiden vermogen dat ooit werd opgebouwd door het vroegere Armenbestuur van de r.k. kerken in Gouda. De opbrengsten uit het vermogen zijn de laatste jaren door de lage rente behoorlijk gedaald. Voor onze inkomsten zijn wij daarom vooral afhankelijk van giften.
Een gift of schenking kan algemeen van karakter zijn en van de gever geen speciale bestemming meekrijgen. Bij een gift met een speciale bedoeling spreken wij van sponsoring. Zo kan men een kerstpakket sponsoren of één of meer vakantiedagen.

De r.k. kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat giften aan onze PCI-Gouda voor de belasting aftrekbaar zijn.  Daarvoor is een RSIN-nummer nodig. Dit nummer is 824319837 op naam van PCI St. Jan de Doper in Gouda. Wilt u door een gift financieel bijdragen aan onze activiteiten? Dat kan door een bedrag over te maken op bankrekening NL97 ABNA 0507 1298 49 van PCI-Gouda.
Doordat wij alleen met vrijwilligers werken, wordt uw bijdrage voor 100% ingezet voor onze hulpverlening aan mensen die dat hard nodig hebben!