Veelgestelde vragen

algemeen

Voor wie is de ondersteuning door PCI-Gouda beschikbaar?

Een PCI (Parochiële Caritas Instelling) is een organisatie binnen de r.k. kerk.                          PCI-Gouda is een werkgroep van de  r.k. geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in Gouda. Wij zetten ons in voor mensen met specifieke noden en behoeften die meestal dringend zijn. Daarbij speelt de achtergrond of levensovertuiging van de hulpvragers geen rol. 

Wat is het werkgebied van PCI-Gouda?

Ons werkgebied als PCI-Gouda is de gemeente Gouda.                                                                          Voor het landelijke FondsDBL treden wij als regionaal front-office op. Voor een beroep op het FondsDBL kunnen bij ons hulpvragen worden ingediend vanuit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven, Boskoop, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht, Haastrecht en Schoonhoven.                                                                                                                                                      Voor klushulp is onze PCI-werkpool alleen actief in Gouda.

Hoe krijg ik contact met PCI-Gouda?

Op onze website vindt u behalve aanvraagformulieren ook een contactformulier. Een e-mail kunt u sturen naar hulpvragen@pci-werkgroepgouda.nl.                                                                Beschikt u niet over internet of is uw hulpvraag zeer dringend, dan kunt u bellen naar 0182-523801. Via dit telefoonnummer komt uw verzoek om hulp terecht bij PCI-Gouda.

Hoe gaat PCI-Gouda om met de persoonsgegevens van individuele hulpvragers en de cliënten van professionele hulpverleners?

Wij hanteren een privacyverklaring die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.                                                        Bij het beoordelen van aanvragen zijn de commissieleden gehouden aan de regels van het privacybeleid van PCI-Gouda.

Het lukt mij niet om het aanvraagformulier te versturen. Wat moet ik doen?

Door overbelasting op de server van de host-organisatie lukt het versturen van het aanvraagformulier (en de eventuele bijlagen) soms niet. Klik de aanvraag dan niet weg (alle ingevulde gegevens gaan daardoor verloren!), maar probeer het verzenden na enkele minuten opnieuw.                                                                                                                                                      Neem contact met ons op wanneer uw verzendpogingen zonder resultaat blijven.

Op welke wijze kan ik het werk van PCI-Gouda ondersteunen?

Wilt u door een gift financieel bijdragen aan onze activiteiten? Dat kan door een bedrag over te maken op bankrekening NL97 ABNA 0507 1298 49 van PCI St. Jan de Doper in Gouda. Doordat wij alleen met vrijwilligers werken wordt uw bijdrage voor 100% ingezet voor onze hulpverlening aan mensen die dat hard nodig hebben.                                                      De r.k. kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat giften aan PCI-Gouda voor de belasting aftrekbaar zijn. Daarvoor is een RSIN-nummer nodig. Dit nummer is 866295677 op naam van PCI ST. JAN DE DOPER, SINT BARNABAS EN HEILIGE BARTHOLOMEUS, GOUDA.                                                                        Hebt u tijd beschikbaar en ”handige handjes”, dan bent u van harte welkom om ons klusteam te versterken.

individuele ondersteuning

In welke situatie kan een aanvraag voor individuele ondersteuning worden gedaan?

Wanneer men voor hulp niet terecht kan bij de gemeente of een andere overheidsinstantie is het mogelijk een hulpaanvraag bij PCI-Gouda  in te dienen.

 Door wie kan een hulpaanvraag worden ingediend?

Particulieren en professionele hulpverleners uit ons gehele werkgebied kunnen bij ons voor hulp aankloppen.                                                                                                                                              Onze ervaring is wel dat hulpvragen die ons bereiken via professionele hulpverleners sneller behandeld kunnen worden, omdat zij weten welke informatie wij nodig hebben. Bovendien kunnen alleen professionele hulpverleners aanvragen indienen die vallen onder het FondsDBL.

Welke toekenningsvoorwaarden worden gehanteerd bij het beoordelen van een hulpaanvraag?

In principe is onze ondersteuning eenmalig en is het benodigde hulpbedrag beperkt van omvang. Er moet sprake zijn van een financiële en maatschappelijke situatie die door onze hulp duidelijk verbeterd kan worden. Het gaat daarbij om basale levensbehoeften (bijv. inrichtingskosten), aanvragen gericht op sociale integratie en activering (bijv. noodzakelijke aanschaffingen) en aanvragen die een positieve invloed hebben op werk en werkkansen (bijv. via opleiding en scholing).

Door wie wordt een hulpaanvraag beoordeeld?

Aanvragen die onder het landelijke FondsDBL vallen, worden door PCI-Gouda beoordeeld. Valt een hulpaanvraag buiten de toekenningsvoorwaarden van FondsDBL, dan beoordelen wij vervolgens – aan de hand van de toekenningsvoorwaarden van PCI-Gouda – alleen de hulpaanvraag die afkomstig is uit Gouda. Een aanvraag uit de overige plaatsen die niet valt onder het FondsDBL sturen wij door naar onze PCI-collega’s in de betreffende plaats.

Kan ik een hulpaanvraag ook bij de PCI in mijn eigen woonplaats indienen?

Ja, dat is mogelijk. Wanneer uw aanvraag valt onder het landelijke FondsDBL, zal de PCI in uw woonplaats de aanvraag doorsturen naar PCI-Gouda. Kan de aanvraag niet bij FondsDBL worden ondergebracht, dan zal de PCI in uw woonplaats beslissen over uw aanvraag.

 In welke vorm biedt PCI-Gouda individuele ondersteuning?

Behalve met een gift in geld of in natura helpen wij hulpvragers ook wel door hen te verwijzen. Bijvoorbeeld naar de gemeente (voor het Kindpakket, aanvullende bijstand of de Collectieve zorgverzekering bij VGZ), de Voedselbank, de Non-foodbank, goedkope winkeladressen, de Brede School (voor het Brede School Kinderfonds), DUO (de instantie voor studiefinanciering), speciale ”potjes” (zoals scholen die wel hebben). Ook verwijzen wij naar een of meer andere fondsen wanneer de aanvraag een groot bedrag betreft.

 Kan ik een aanvraag indienen voor kosten die reeds gemaakt zijn?

PCI-Gouda beslist over de aanvragen op basis van een begroting van nog te maken kosten. De begroting kan de vorm hebben van een offerte of een pro formafactuur van een leverancier of een overzicht van reëel ingeschatte kosten.                                                                                Kosten die reeds gemaakt zijn, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 Op de website lees ik dat medische kosten, inclusief tandartskosten, in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komen. Waarom niet?

Via het basispakket van de verplichte zorgverzekering wordt een omvangrijk deel van de medische kosten door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Tandartskosten kunnen met een aanvullende verzekering worden verzekerd. Voor het jaarlijkse eigen risico van de basisverzekering en de eventuele eigen bijdragen in de medische kosten dient men zelf een reserve aan te leggen. Medische kosten zijn vaak hoog en komen (na het gebruik van het eigen risico) in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeringsmaatschappij. Daarom zal PCI-Gouda slechts in hoogst uitzonderlijke situaties medische kosten, daaronder begrepen tandartskosten, vergoeden.

Hoeveel tijd vraagt de beoordeling van een aanvraag voor individuele ondersteuning?

Voor een goede beoordeling van een aanvraag hebben wij gegevens nodig over de situatie van de hulpvrager, de noodzaak van de gevraagde ondersteuning en de kosten daarvan.   Er doen zich noodsituaties voor waarbij wij binnen twee dagen moeten en kunnen beslissen. Een zorgvuldige afweging vraagt meestal meer tijd. Ook komt het voor dat wij aanvullende gegevens nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen en dat vraagt natuurlijk extra tijd. Ons streven is om hulpvragers binnen een week onze beslissing te laten horen. Onze ervaring is trouwens dat hulpvragen die ons bereiken via professionele hulpverleners sneller behandeld kunnen worden, omdat zij weten welke informatie wij nodig hebben.

 Waarom wordt van de professionele hulpverlener bij het doen van een aanvraag gevraagd een budgetoverzicht van de cliënt toe te voegen?

Om de aanvraag op noodzaak en urgentie goed te kunnen beoordelen hebben wij ook inzicht nodig in de financiële achtergrond van de cliënt. De professionele hulpverlener beschikt hierover doorgaans in de vorm van een budgetoverzicht.

Waar kan ik terecht wanneer PCI-Gouda mij met mijn hulpvraag niet kan helpen?

Op onze website vindt u op de pagina Handige websites een groot aantal websites/organisaties die binnen ons werkgebied actief zijn en u mogelijk wel kunnen helpen.

klushulp

Waarom is de klushulp van PCI-Gouda alleen in Gouda beschikbaar?

Dat heeft te maken met de omvang en samenstelling van ons klusteam. Onze klussers zijn enigszins op leeftijd. Dat betekent dat ze beschikken over veel ervaring en deskundigheid, maar dat ze die slechts in Gouda willen inzetten.                                                                                        Aanvragen voor klushulp vanuit andere plaatsen in ons werkgebied kunnen wij dus niet in behandeling nemen.

vakantieproject

Waarom kan ik als particulier geen aanvraag indienen voor een vakantieweek?

Bij De Vakantiebank kan men zich via de website www.devakantiebank.nl zelf aanmelden voor een vakantieweek. Voor het extra bedrag aan zakgeld en de eventuele hulp bij het vervoer naar de vakantielocatie in het kader van ons vakantieproject is het echter nodig dat de aanmelding via een professionele hulpverlener wordt gedaan.

kerstpakkettenproject

Als particulier kan ik geen aanvraag indienen voor een kerstpakket. Waarom niet?

Er zijn in Gouda diverse organisaties die kerstpakketten beschikbaar stellen. Wij willen voorkomen dat sommige mensen meerdere pakketten en anderen geen pakket ontvangen. Daarom kan een aanvraag voor een kerstpakket van PCI-Gouda alleen door professionele hulpverleners worden gedaan die daartoe door ons worden uitgenodigd.